Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Koepelorganisaties

Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden
logo-nvog-150

Zoals in Nederland gebruikelijk, is er ook op het gebied van belangenbehartiging inzake pensioenen een scala aan organisaties werkzaam. Denk hierbij aan:

  • Overkoepelende organisaties van gepensioneerdenverenigingen (KNVG, NVOG).
    VDP is aangesloten bij de koepelorganisatie KNVG.
  • Landelijke ouderenorganisaties (ANBO, Unie KBO, PCOB).
  • De koepel van Nederlandse pensioenfondsen (Pensioenfederatie).
    Bij deze koepel is ook het Pensioenfonds DSM Nederland aangesloten.
    De managing director van DSM Pension Services (DPS), Gerard Rutten, is momenteel bestuurslid van de Pensioenfederatie.

Over het algemeen zijn deze organisaties niet expliciet gelieerd aan een politieke partij. In het verleden speelden sociale activiteiten de grootste rol binnen ouderenorganisaties. Nu zijn m.n. de gepensioneerdenorganisaties voornamelijk actief als belangenbehartigers en lobbyisten inzake pensioenen.

 

KNVG

De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG): "wil de belangen van gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden. KNVG tracht dit doel te bereiken door actieve beïnvloeding van de politieke besluitvorming en door advisering van de bij de koepel aangesloten verenigingen. De koepel beperkt zich daarbij niet tot de beleidsmakers in de politiek, maar heeft ook contacten met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, met de toezichthouders en andere belanghebbenden."

 

VDP

Wat de koepelorganisatie op nationaal niveau wil bereiken, wil VDP tot stand brengen voor de gepensioneerde deelnemers van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). In nauw contact met de eigen leden houdt VDP de vinger aan de pols bij het PDN en schuwt niet om knelpunten te signaleren en verbetervoorstellen nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de pensioenfondsbestuurders en andere gremia binnen het PDN.

 

Een aantal jaren geleden besloten de besturen van de koepelorganisaties KNVG en NVOG (samen 300.000 leden) om intensiever samen te gaan werken. Besloten werd die samenwerking van onderop vorm te geven, namelijk via de verschillende commissies die voor beide organisaties actief zijn. Sindsdien heeft die samenwerking in deze commissies stevig vorm gekregen. Deze samenwerking zal in de komende jaren verder worden ontwikkeld.


Nederland telde begin 2018 ruim 3,2 miljoen 65-plussers. Dit aantal zal de komende jaren snel stijgen. In 2060 leven er ca. 4,7 miljoen 65-plussers in Nederland; zo'n 26% van de totale bevolking. [Bron: CBS StatLine (2017)].