Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 11

Geplaatst op 10-08-2013  -  Categorie: Nieuwsflitsen

VDP Nieuwsflits

Redactie: Mieke van Wagenberg 3e jaargang, nr. 11, Aug 2013
   

Verzoek betrokkenheid VDP bij voorbereiding nieuwe pensioenregeling DSM 

Sociale partners in het CEOD (Centraal Extern Overleg DSM) zullen in de komende tijd een besluit moeten nemen over een pensioenregeling, die past binnen de nieuwe pensioenwet en pensioenregelgeving, waarbij ook rekening gehouden wordt met de situatie van het DSM Pensioenfonds.
De wijzigingen in de Pensioenwet worden steeds duidelijker nu Staatssecretaris Klijnsma half juli herziene voorstellen naar de Tweede Kamer heeft toegestuurd.
In de komende tijd gaan sociale partners in het CEOD onderzoeken hoe de verschillende regelingen er uit zien, wat de gevolgen voor het DSM pensioen zijn en hoe een en ander aangepast zou kunnen worden. In alle gevallen heeft een keuze voor een pensioenregeling gevolgen voor de gepensioneerden.
In de discussie over de pensioenvoorstellen in het parlement hebben de bewindslieden steeds benadrukt dat de gepensioneerden betrokken moeten worden bij de besluitvorming over wijzigingen in de pensioenregeling. Daarom hebben wij in juli aan de deelnemers in het CEOD een brief gestuurd om bij de voorbereiding betrokken te worden (als voorbeeld staat de brief aan de heer Nicolaï op onze website).
De VDP is opgericht met instemming van het Pensioenfonds en DSM om de belangen van de gepensioneerden te behartigen. Juist voor dit soort situaties !

Bent u in staat om via uw netwerk deelnemers in het CEOD te beïnvloeden, doe dat nu ook en verzoek hen de VDP te betrekken bij de voorbereiding tot een nieuwe pensioenregeling.

Wetsvoorstel nieuwe pensioencontracten bij de TK ingediend
Half juli heeft Staatssecretaris Klijnsma de langverwachte voorstellen ingediend om nieuwe pensioenregelingen mogelijk te maken. In Nieuwsflits 6 en 9 hebben wij uitleg gegeven over een nominaal pensioen en een reëel pensioen.
In een nominaal contract is met de gepensioneerden een met grote mate van zekerheid vast pensioen overeengekomen, dat alleen met inflatie wordt verhoogd als er voldoende geld in de pot zit. Het fonds belegt zo dat tenminste de nominale uitkering kan worden uitgekeerd.
In een reëel contract belooft het pensioenfonds de gepensioneerde een vaste pensioenuitkering inclusief inflatie, die alleen wordt uitgekeerd als er voldoende geld in de pot zit. Zit er te weinig geld in het pensioenfonds, dan wordt de uitkering zodanig verlaagd, dat het pensioenfonds weer de belofte kan nakomen om een nominale uitkering + inflatie te geven.
In de voorstellen van de staatssecretaris is nu meer duidelijk over de voorwaarden, waaraan de pensioenfondsen moeten voldoen wanneer zij voor een bepaalde pensioenregeling kiezen. Er is meer duidelijk over de buffers die nodig zijn voor de verschillende toezeggingen in het nominale en in het reële contract. Maar er is ook nog veel onduidelijk. Zo lijkt de Staatssecretaris ruimte te bieden voor aanpassingen in het nominale contract.

De staatssecretaris heeft iedereen uitgenodigd tot begin september digitaal commentaar te leveren op de voorstellen. De KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van gepensioneerden) bereidt een commentaar voor, zoals in de KNVG nieuwsbrief 2013-5 is aangekondigd. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwerking met andere gepensioneerde koepels. Leden van het VDP bestuur participeren in die voorbereiding.