Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 31

Geplaatst op 16-05-2015  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 31 

16 mei 2015 

Visie op 'Jaarverslag 2014' van het Pensioenfonds DSM Nederland 

PDN_logoOnlangs publiceerde de Stichting Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) haar Jaarverslag 2014. In deze Nieuwsflits laten we een aantal in het oog springende feiten de revue passeren die de basis vormen voor de speerpunten van de VDP in 2015.
 

Dekkingsgraad 

Aan het eind van 2014 had PDN een dekkingsgraad van 109,3 %. Dit betekent dat tegenover iedere € 1 aan toekomstige pensioenverplichtingen ca. € 1,09 aan bezittingen staat. De dekkingsgraad begin 2014 bedroeg 108,1%.

De toename in 2014 werd voornamelijk veroorzaakt door het effect van de behaalde beleggingsresultaten van ruim 18%. Echter deze bestaan voor meer dan 80% uit nog niet-gerealiseerde waardestijgingen. Het positieve effect werd echter grotendeels teniet gedaan door een verdere daling van de rekenrente. Hierdoor stegen de pensioenverplichtingen met ruim 18%. 


ster_blauwDat had weer een negatief effect op de dekkingsgraad, van ruim 16%. Per saldo steeg de dekkingsgraad hierdoor met slechts 1,2%.

Toeslagverlening 

De dekkingsgraad ultimo 2014 is bepalend voor de toeslagverlening in 2015. Om toeslag te kunnen verlenen is in de lopende pensioenovereenkomst vastgelegd dat indexering voor gepensioneerden deels kan beginnen als de dekkingsgraad een bepaalde drempel heeft bereikt.
Ultimo 2014 bedroeg deze drempel 109.3%.

De drempel is dus net gehaald, maar helaas onvoldoende om ook maar iets te kunnen indexeren. Want als indexatie zou worden uitgevoerd, zakt daardoor de dekkingsgraad tot onder het vereiste niveau van de drempel.

ster_blauwPDN heeft besloten om gepensioneerden - voor het vierde opeenvolgende jaar - geen toeslag te verlenen.

Pensioenpremie
 

De opgebouwde pensioenaanspraken worden door de werkgever en werknemer gefinancierd via de jaarlijkse pensioenpremie. De huidige pensioenovereenkomst heeft een looptijd van 5 jaar  (2011-2015).

2014 was - in deze periode - het vierde jaar op rij dat, door werkgever en 'actieve deelnemers', betaalde pensioenpremies niet toereikend waren om alle wettelijk vereiste kosten te dekken. Dit was trouwens ook al het geval in de gehele voorgaande 5-jaars periode (2006-2010).

ster_blauwDe dekkingsgraad had hoger kunnen zijn als in die periode de kostendekkende premie volledig was betaald.

Deelnemers
Het aantal 'actieve deelnemers' in het fonds neemt al jaren af. In de looptijd van de huidige pensioenovereenkomst is hun aandeel gezakt naar ca. 1/5 van alle PDN-deelnemers. Dat staat in schril contrast met hun aandeel in de pensioenverplichtingen dat ongeveer 1/3 bedraagt.

De werkgever (DSM Nederland) en de werknemers bezitten samen 75% van de stemrechten in het PDN-bestuur. Echter de 'niet-actieven' in het fonds hebben slechts 25% van de stemrechten in het PDN-bestuur. En dat terwijl zij 2/3 van de totale pensioenverplichtingen vertegenwoordigen.

ster_blauwDe zeggenschap van deze groep 'niet-actieven' is derhalve onevenredig en zeer beperkt.

Contractvernieuwing 

De pensioenregeling bij DSM Nederland wordt binnenkort voor 5 jaar vernieuwd omdat het huidige contract in 2015 afloopt. Maar ook omdat allerlei recente wettelijke wijzigingen moeten worden ingevoerd. Voor dit nieuwe contract heeft de VDP een aantal speerpunten geformuleerd: gelijk indexatie-tempo voor actieven en gepensioneerden, en kostendekkende premie.

Deze speerpunten hebben we nadrukkelijk kenbaar gemaakt aan: 

  • DSM Nederland,
  • de vertegenwoordigers van de sociale partners (werkgever en vakbonden), alsook
  • de - namens de pensioengerechtigden - benoemde leden van het PDN-bestuur en het Verantwoordingsorgaan.

ster_blauwAfgelopen woensdag is er een principe-akkoord afgesproken tussen DSM Nederland en de vakorganisaties, over de pensioenpremie en regels ten aanzien van indexatie. Binnen enkele dagen informeren wij u uitgebreid hierover. 

Inhoud: 

Dekkingsgraad
Toeslagverlening
Pensioenpremie
Deelnemers
 

Contractvernieuwing 

 


Voor 2015 staat er veel op het spel.

De inbreng van de VDP is noodzakelijker dan ooit!


Zie ook: Governance