Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 32

Geplaatst op 19-05-2015  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 32 

19 mei 2015 

Kanttekeningen bij pensioenafspraken binnen nieuwe DSM-CAO 

De sociale partners (DSM en de vakbonden) hebben enkele dagen geleden overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. Hierin staan ook pensioenafspraken, die ook ons gepensioneerden  raken. De afspraken betreffen o.m. de hoogte van de pensioenpremie , de toeslagverlening (indexering) en de consequenties van het Nieuwe Financieel ToetsingsKader (nFTK) m.b.t. het inhalen van indexeringen en het toepassen van pensioenkortingen. 


Deze pensioenafspraken moeten nog worden goedgekeurd door het bestuur van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) en worden binnenkort voorgelegd aan de achterban van de vakbonden. Als Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) plaatsen wij de volgende kritische kanttekeningen bij de pensioenafspraken.

Pensioenpremie
De sociale partners hebben afgesproken de pensioenpremie te verhogen van 22% naar 24%. 


In de achterliggende twee periodes (2006-2014) is gebleken dat de methode van de 'gedempte kostendekkende premie' bij PDN niet tot een volledige kostendekking heeft geleid. Erger nog: er is onderdekking ontstaan en dat ging ten laste van het pensioenfondsvermogen. Was de pensioenpremie in die negen jaren wel volledig kostendekkend geweest, dan was de huidige dekkingsgraad minimaal 2-3% hoger geweest!

De VDP heeft daarom de volgende standpunten in deze:  

  1. Bij deze nieuwe gedempte kostendekkende premie hoort een afspraak te worden gemaakt, hoe met een tekort wordt omgegaan indien de voorgestelde premieverhoging (22%→24%) niet kostendekkend blijkt te zijn.
  2. Een eventuele onderdekking mag niet meer ten koste van het pensioenfondsvermogen komen en dient tussen de werkgever en werknemers afgerekend te worden.
  3. Er moeten afspraken worden gemaakt over de verrekening van de onderdekking, die is ontstaan in de periode 2006-2014.

Voor de VDP zijn deze voorwaarden zeer belangrijk, want de sociale partners hebben ook nog eens de uitgangspunten veranderd voor het bepalen van de 'gedempte kostendekkende premie'. In plaats van een '10-jaars rente' (zoals tot nu toe) wordt een 'verwacht rendement' gehanteerd. Dit leidt onherroepelijk tot een lágere premieopbrengst, waardoor de kans op onderdekking toeneemt! 

Ook zorgt de nieuwe systematiek ('verwachte rente') er voor dat de onderdekking uit de achterliggende periodes, bij stijging van de rente niet adequaat kan worden gecorrigeerd.
 

ster_blauwDe VDP dringt er sterk op aan het uitgangspunt van 'verwacht rendement' los te laten en terug te keren naar '10-jaars rente'.

Toeslagverlening
De VDP is verheugd dat het tempoverschil in toeslagverlening tussen PDN-deelnemers (actieven, slapers en gepensioneerden) met de nieuwe afspraken van de baan is.

Helaas is echter niets afgesproken over:
  

  1. Het versneld inhalen van het reeds opgelopen achterstand van inmiddels ruim 5%.
  2. Het koopkrachtverlies dat 'gepensioneerden' reeds vanaf 2007 hebben opgelopen en dat voor een aantal gepensioneerden zelfs een halfjaar pensioeninkomen bedraagt.

ster_blauwDe VDP is van mening dat deze afspraken alsnog gemaakt moeten worden. 

help  

Bent u lid van een vakbond?
U kunt ons helpen!
 

Stuur een e-mail naar uw vakbondsvertegenwoordiger.
Laat uw stem horen op de komende ledenvergadering.

Lees meer ...  


Meer acties ... 

Onze voorzitter, Mieke van Wagenberg, heeft inmiddels een e-mail verzonden aan de voorzitter van het Pensioenfonds DSM Nederland, de heer Atzo Nicolaï, met daarin onze kanttekeningen bij de pensioenafspraken.

Ook gaat de VDP dit alles aan de orde stellen in de diverse overleggen met de vakbonden, het PDN-bestuur, het Verantwoordingsorgaan en de werkgever.