Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioenfonds DSM Nederland

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) is het pensioenfonds voor Koninklijke DSM N.V. (DSM) in Nederland. Aan PDN is de uitvoering van de pensioenregeling opgedragen van DSM Nederland B.V. en daaraan verbonden en voormalig verbonden ondernemingen. Daaronder vallen tevens de (actieve en inactieve) pensioenregelingen van ondernemingen die in het verleden deel hebben uitgemaakt van het DSM concern.

Inmiddels zijn een groot aantal deelnemers (≈30% van de actieven) afkomstig van bedrijven die geen rechtstreekse binding (meer) hebben met DSM.
 

Bestuur

Het pensioenfonds wordt beheerd door een zg. paritair bestuur, bestaande uit 8 leden:

  • 4 op voordracht van de werkgever(s),
  • 2 op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad (COR), en
  • 2 gekozen uit en door de pensioengerechtigden.
    Momenteel zijn dit: de heren Ton de Boer (plv. voorzitter), Rein Pikaart en Piet Rennen (adspirant bestuurder).

pdn-bestuur

Voor meer informatie zie de PDN-statuten (art. 3 t/m 9).

 

Raad van Toezicht

Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Deze bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht zelf, op voordracht van het bestuur en met een advies van het Verantwoordingsorgaan.
Voor meer informatie zie de PDN-statuten (art. 12).

 

Uitvoeringsorganisatie

DSM Pension Services BV (DPS) is het expertisecentrum op het terrein van pensioen en vermogensbeheer voor DSM en de integrale dienstverlener voor het pensioenfonds DSM Nederland (PDN) en het pensioenfonds SABIC (SPF). DPS verzorgt voor de pensioenfondsen de uitvoering van de collectieve pensioen- en prepensioenregelingen en communiceert hierover. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) zie:

Op basis van de betreffende PDN-jaarverslagen hebben wij een grafisch overzicht gemaakt van de belangrijkste indicatoren van het pensioenfonds:

PDN in beeld

  Pensioenfonds PDN

Conform statuten kiest het bestuur uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Echter in het aanvullende (niet openbare) 'reglement bestuurlijk raamwerk' zijn nadere regels gesteld en wordt de voorzitter gekozen uit vertegenwoordigers van DSM Nederland BV.


Niet-DSM werkgevers hebben geen vertegenwoordigers in het PDN-bestuur. In deze moeten zij het beleid van DSM Nederland volgen. Dit kan tot conflicten leiden. 


Er is geen expliciete vertegenwoordiging van de categorie 'slapers' in het bestuur van het PDN. Echter hun belangen hebben veel raakvlakken met de belangen van gepensioneerden.