Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Privacyverklaring

privacy

De Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP), gevestigd te Heerlen, heeft als doelstelling het behartigen van de pensioen-gerelateerde belangen van haar leden. VDP verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons opgeeft wanneer u lid wordt van de vereniging. Deze gegevens legt VDP vast in haar ledenadministratie om:

  • vast te kunnen stellen dat u lid kunt zijn in overeenstemming met de statuten;
  • u te kunnen bereiken voor het verstrekken van informatie over haar activiteiten en andere pensioen-gerelateerde onderwerpen; 
  • in staat te zijn de contributie te innen of te doen betalen;
  • u te kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten van de vereniging, zoals de Algemene Ledenvergadering en de Regionale Informatieve Bijeenkomsten.

VDP gaat zorgvuldig om met uw gegevens en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. VDP geeft uw gegevens niet door aan andere personen of organisaties.

 

VDP maakt u erop attent dat u het recht heeft op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. U kunt schriftelijk of per e-mail uw wens daartoe kenbaar maken. Correctie van uw gegevens is ook mogelijk via de website van de VDP. Verder wijzen wij u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de manier waarop VDP met uw gegevens omgaat. VDP bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en zal deze op uw verzoek uit haar administratie verwijderen bij beëindiging van uw lidmaatschap.

 

(20180521)

ssl

SSL-certificaat

De VDP website beschikt over een zg. SSL-certificaat. Hierbij wordt het gegevensverkeer tussen een website en een internet browser versleuteld.  Dat zorgt voor een betere beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld login- en betaalgegevens veilig worden gebruikt op onze website.

 

Ook de e-mails, die via onze provider worden verstuurd, voldoen aan de veiligheidseisen en zijn beveiligd met een spam/virus filter van hoge kwaliteit.