Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Vakbonden

vakbondsleden

In relatie tot de actieve deelnemers van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) opereert een aantal vakbonden: CNV, FNV, De Unie en Synergo-vhp. Elk met min-of-meer specifieke doelgroepen en doelstellingen. Bij alle vakbonden kunnen senioren lid zijn; meestal met gereduceerd tarief voor contributie. Ook geven alle bonden aan, zich in te zetten voor de inkomenspositie van gepensioneerden c.q. senioren. Wat echter overal buiten beeld blijft: hebben gepensioneerden zeggingskracht inzake pensioenafspraken binnen de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)? Nee, want de sociale partners (werkgever en vakbonden) maken in de CAO afspraken over de hoogte en besteding van de loonruimte. Onduidelijk hierbij is, in hoeverre en door wie de belangen van gepensioneerden worden behartigd.
 

Leden vakbonden

In 2021 waren er in Nederland 98 duizend vakbondsleden minder dan in 2019, een daling van 6 procent. Het aantal vakbondsleden loopt terug sinds 2011. Vanaf de start van de meting in 1901 was slechts vier keer eerder sprake van een sterkere daling. Het aandeel vakbondsleden dat de AOW-leeftijd heeft bereikt of ouder is nam toe. Eind maart 2021 waren 1,5 miljoen mensen aangesloten bij een vakbond. Het ledental van vakbonden is sinds 1966 niet zo laag geweest.

---

In 2021 had 22 procent van de vakbondsleden de AOW-leeftijd bereikt of overschreden, in 2019 was dit 18 procent. Dit betekent dat meer vakbondsleden de AOW-leeftijd hebben bereikt, en lid zijn gebleven van een vakbond.

---

De organisatiegraad, het aandeel werknemers dat lid is van een vakbond, bedroeg in 2020 minder dan 18% (industrie: 21%). Hiermee is sprake van een licht dalende trend ten opzichte van de twee voorafgaande jaren. 

 

(Bron: CBS).

 

Conflicten

Een minderheid van de actieve PDN-deelnemers bepaalt — via CAO-afspraken — hoe de pensioenvoorwaarden er uit (gaan) zien voor hun overige actieve collega's én hun meer dan ca. 22.000 ex-collega's (gepensioneerden en slapers). En dat terwijl er sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen!

 

Het belangenconflict tussen met name actieven en gepensioneerden is binnen het Pensioenfonds DSM Nederland al langer manifest. Zo hebben gepensioneerden — t.o.v. actieven — in de afgelopen jaren een cumulatieve indexatieachterstand van 3,25% opgelopen. Dit als gevolg van een verschillende berekeningsgrondslag, die duidelijk in het voordeel van de actieven uitvalt.

 

Ook is er sprake van een structureel tekort aan premie-inleg door de actieven. In de afgelopen CAO-contractperiode is het premietekort opgelopen tot bijna €40 miljoen. De overige PDN-deelnemers dreigen hiervan de dupe te worden, omdat het pensioenfondsvermogen daardoor achter blijft. Doordat de actieven te weinig premie betalen voor hun pensioen liften zij a.h.w. mee op de bagagedrager van gepensioneerden, die wèl een kostendekkende premie betaalden.

 

 

Gepensioneerden zitten niet aan de onderhandelingstafel, waar wordt beslist over de invulling van de loonruimte (loonsverhoging, pensioenpremie, etc.). Geen enkele partij komt specifiek op voor de belangen van gepensioneerden. Tegen deze achtergrond zijn ernstige twijfels over een evenwichtige belangbehartiging meer dan gerechtvaardigd.


Conflicten kunnen ontstaan omdat gepensioneerden geen stem1)  hebben t.a.v. pensioenafspraken die de sociale partners (o.m. bij DSM Nederland) maken binnen de CAO. Het merendeel van de vakbonden raadpleegt de gepensioneerde leden niet. 

1) Uitzondering is Synergo-vhp.