Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Vakbonden

vakbondsleden

In relatie tot de actieve deelnemers van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) opereert een vijftal vakbonden: ABW, CNV, FNV, De Unie en Synergo-vhp. Elk met min-of-meer specifieke doelgroepen en doelstellingen. Bij alle vakbonden kunnen senioren lid zijn; meestal met gereduceerd tarief voor contributie. Ook geven alle bonden aan, zich in te zetten voor de inkomenspositie van gepensioneerden c.q. senioren. Wat echter overal buiten beeld blijft: hebben gepensioneerden zeggingskracht inzake pensioenafspraken binnen de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)? Nee, want de sociale partners (werkgever en vakbonden) maken in de CAO afspraken over de hoogte en besteding van de loonruimte. Onduidelijk hierbij is, in hoeverre en door wie de belangen van gepensioneerden worden behartigd.
 

Leden vakbonden

Eind maart 2019 waren 1,6 miljoen mensen aangesloten bij een vakbond, 101 duizend minder dan twee jaar eerder. Het ledental is sinds 1988 niet zo laag geweest. In 2019 nam het aantal vakbondsleden in alle leeftijdsgroepen af. De daling was het sterkst te zien onder jongeren in de leeftijdscategorie tot en met 25 jaar (-29 procent). Ook onder 25- tot 45-jarigen was er een daling, iets meer dan 6 procent. In de leeftijdsgroep van 45 jaar tot AOW-leeftijd was de afname het kleinst (-2 procent), waarbij de daling onder mannen iets groter was dan onder vrouwen. De daling onder vakbondsleden die de AOW-leeftijd hebben bereikt of ouder zijn (ongeveer 11 procent), hangt vooral samen met de toegenomen AOW-leeftijd.

(Bron: CBS 2019).

 

De organisatiegraad van de Nederlandse werknemers ligt momenteel beneden de 20%. Oftewel: een minderheid van de deelnemers van PDN bepaalt — via CAO-afspraken — hoe de pensioenvoorwaarden er uit (gaan) zien voor hun overige actieve collega's én hun meer dan ca. 22.000 ex-collega's (gepensioneerden en slapers).
En dat terwijl er sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen!

 

Conflicten

Het belangenconflict tussen met name actieven en gepensioneerden is binnen het Pensioenfonds DSM Nederland al langer manifest. Zo hebben gepensioneerden — t.o.v. actieven — in de afgelopen jaren een cumulatieve indexatieachterstand van 3,25% opgelopen. Dit als gevolg van een verschillende berekeningsgrondslag, die duidelijk in het voordeel van de actieven uitvalt. Ook is er sprake van een structureel tekort aan premie-inleg door de actieven. In de afgelopen CAO-contractperiode is het premietekort opgelopen tot bijna €40 miljoen. De overige PDN-deelnemers dreigen hiervan de dupe te worden, omdat het pensioenfondsvermogen daardoor achter blijft. Doordat de actieven te weinig premie betalen voor hun pensioen liften zij a.h.w. mee op de bagagedrager van gepensioneerden, die wèl een kostendekkende premie betaalden.

 

 

Gepensioneerden zitten niet aan de onderhandelingstafel, waar wordt beslist over de invulling van de loonruimte (loonsverhoging, pensioenpremie, etc.). Geen enkele partij komt specifiek op voor de belangen van gepensioneerden. Tegen deze achtergrond zijn ernstige twijfels over een evenwichtige belangbehartiging meer dan gerechtvaardigd.


Conflicten kunnen ontstaan omdat gepensioneerden geen stem1)  hebben t.a.v. pensioenafspraken die de sociale partners (o.m. bij DSM Nederland) maken binnen de CAO. Het merendeel van de vakbonden raadpleegt de gepensioneerde leden niet. 

1) Uitzondering is Synergo-vhp.