Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Verantwoordingsorgaan

schakel-150

Het Verantwoordingsorgaan wordt geacht een belangrijke schakel te vormen tussen het bestuur van het pensioenfonds en belanghebbende deelnemers en pensioengerechtigden. Het VO moet de opvattingen en geluiden uit de achterban opvangen en gebruiken bij het adviseren over en bij het beoordelen van het bestuursbeleid. Op die manier krijgen de maatregelen van het bestuur een goed draagvlak in de achterban.

 

Conform de vereisten van de Pensioenwet heeft het Pensioenfonds DSM Nederland een Verantwoordingsorgaan (VO). Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over:

 • het beleid,
 • de wijze waarop het beleid is uitgevoerd,
 • de beleidsvoornemens en
 • over de naleving van de bij of krachtens de Pensioenwet vastgestelde regels.
   

Samenstelling

In het VO zijn de actieve deelnemers en de gepensioneerden vertegenwoordigd o.b.v. onderlinge getalsverhoudingen. De huidige samenstelling van het VO is als volgt:

 • 2 leden aangewezen door DSM Nederland (zijnde geen bestuursleden van het pensioenfonds).
 • 2 leden te kiezen uit en door de deelnemers (aktieve werknemers), en
 • 4 leden gekozen uit en door de pensioengerechtigden.
  Momenteel zijn dit: de heren Wil Beckers (voorzitter), Harry Govers, Albert Noteborn en mevrouw Etha van de Wiel. 

pdn-vo

 

Taken en bevoegdheden

De formele macht van het Verantwoordingsorgaan beperkt zich tot:

 • het geven van een oordeel (na afloop van een boekjaar) over het handelen van het bestuur;
 • het recht op overleg met de diverse geledingen binnen het pensioenfonds;
 • het recht om advies uit te brengen over gedefinieerde onderwerpen.

 

Er is geen expliciete vertegenwoordiging van de categorie 'slapers' in het Verantwoordingsorgaan van het PDN. Echter hun belangen hebben veel raakvlakken met de belangen van gepensioneerden.


Niet-DSM werkgevers hebben geen vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan. In deze moeten zij het beleid van DSM Nederland volgen. Dit kan tot conflicten leiden.


Indien het beleid van het pensioenfonds daartoe aanleiding geeft, kan worden ingegrepen door het VO. Gerechtelijk onderzoek naar de gang van zaken is mogelijk bij meerderheid binnen de VO en na consultatie van de Raad van Toezicht.


Communicatie van het VO met de achterban is beperkt. Het VDP-bestuur hecht dan ook veel waarde aan een regelmatig overleg met het VO, met name met de vertegenwoordigers van de gepensioneerden.

Zie ook 'Nieuws van het VO'