Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN (juni 2019): dekkingsgraad 101,6% (1,3 ↓) - beleidsdekkingsgraad 106,8% (0,6% ↓)

Pensioenafspraken in de nieuwe CAO

samenwerkenDe huidige CAO loopt af op 31 maart 2020. Het overleg tussen DSM en vakbonden (de zogenaamde sociale partners) over een nieuwe overeenkomst start dan ook binnenkort. Tegelijkertijd moet er een nieuwe pensioenovereenkomst worden gesloten. De VDP dringt er bij de sociale partners op aan dat in de nieuwe pensioenovereenkomst maatregelen worden genomen om pensioenkorting te voorkomen. M.n. verlenging van de zg. herstelperiode en invoering van een kostendekkende pensioenpremie zijn in deze van cruciaal belang. 

Pensioenakkoord ..... en nu?

vergaderenHet is alweer enkele weken geleden dat de overheid, de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordigers een pensioenakkoord hebben gesloten.Voor de uitwerking van het akkoord is een stuurgroep geformeerd waarin werkgevers, werknemers en de overheid vertegenwoordigd zullen zijn. De VDP vindt het onbegrijpelijk dat de meer dan 3 miljoen Nederlandse gepensioneerden niet direct betrokken worden bij deze besluitvorming. Om aan pensioenkortingen te ontkomen moet de rekenrentemethodiek worden aangepast. De VDP is van mening dat de rekenrente moet worden gelijkgesteld aan een voorzichtig ingeschat rendement op het fondsvermogen (tenminste 2%). 

Dekkingsgraden blijven zakken

Pensioenfonds DSM NederlandOok in juli zijn de dekkingsgraden bij het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) gezakt. De dekkingsgraad is met 1,5 % gedaald tot 100,1 %. Gezien de aanhoudende daling van de dekkingsgraad is de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van 12 maanden) inmiddels gedaald tot 105,9 % (↓ 0,9 %). 

De idiotie van buffers in pensioenfondsen

spaarvarken-vol-geldWat is een buffer? De beste omschrijving in relatie tot pensioenfondsen is deze: buffers zijn extra middelen boven datgene wat minimaal noodzakelijk is om aan de verplichtingen in de toekomst te voldoen; deze buffers zijn bestemd om tijdelijke tegenslagen op te vangen zodanig dat deelnemers geen last hebben van die tegenvallers. Echter de buffers van onze pensioenfondsen werken totaal anders.

Hogere AOW houdt koopkracht op peil

fnv-logoDe FNV vindt korten op de pensioenen niet nodig. Maar mocht het toch zover komen, dan wil de vakbond dat de AOW-uitkeringen omhoog gaan om de koopkracht van huidige en toekomstige gepensioneerden op peil te houden. De FNV is van mening dat het kabinet de verantwoordelijkheid heeft om de koopkracht van gepensioneerden op peil te houden. 

De komende pensioentafel

meeting-2Minister Koolmees heeft het voorstel gedaan om een speciale klankbordgroep in het leven te roepen waarin seniorenorganisaties en organisaties van jongeren vertegenwoordigd zijn. Hoewel er ook van andere organisaties vraag was om daarvan deel uit te maken, heeft de minister gemeend het te moeten beperken tot de genoemde organisaties. Er zal een stuurgroep komen met uit het ministerie, de werkgevers en de werknemers-organisaties een drietal mensen die leiding zullen gaan geven aan het uitwerkingsproces. ►

  Recent nieuws ...

LoonVoorLater: Gepensioneerden en Jan Modaal bij een crisis de klos 


LoonVoorLater: Pensioenakkoord heeft chaos vergroot 


LoonVoorLater: Woede onder gepensioneerden loopt op tot een kookpunt


PDN: Uitslag verkiezingen Verantwoordingsorgaan


PDN: Jaarbericht 2018


KNVG: Hoe kijkt de oud-werkgever naar zijn (oud)-medewerkers die met pensioen zijn of gaan?


AD: Gesteggel over rekenrente gaat door