Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN (september 2019): dekkingsgraad 97,6% (2,3% ↑) - beleidsdekkingsgraad 103,6% (1,1% ↓)

Hoe goed presteert uw pensioenfonds?

  Dekkingsgraad stijgt met 2,3%

Pensioenfonds DSM NederlandIn de maand september is de dekkingsgraad van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) met 2,3% gestegen naar 97,6%. Dit is de eerste stijging sinds april van dit jaar. Echter als gevolg van de dalingen in de afgelopen maanden is de beleidsdekkingsgraad (= 12-maands gemiddelde) met 1,1% gedaald tot 103,6%

Brandbrief van prominenten over pensioen

VDP regionale informatiebijeenkomsten 2019

meeting-vdp

De jaarlijkse Regionale Informatiebijeenkomsten van de Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) vinden plaats op:

  • woensdag 30 oktober in Zwolle,
  • dinsdag 19 november in Delft, en
  • donderdag 28 november in Heerlen.

Meer info

Het pensioenakkoord verslechtert ons pensioenstelsel

bernard-van-praagEmeritus-hoogleraar Bernard van Praag is van mening dat het kabinet en de centrale bank (DNB) de toekomstige beleggingsrendementen te conservatief inschatten. Door vast te houden aan deze methode lijkt het of de pensioenfondsen er slecht voorstaan en het stelsel niet houdbaar is. Echter volgens prof. Van Praag moet niet het hele stelsel worden herzien, maar alleen de uitgangspunten van het financiële toetsingskader.

Oproep aan sociale partners m.b.t. pensioenafspraken ...

Kans op pensioenverlaging

Pensioenfonds DSM NederlandPDN staat er op dit moment financieel niet goed voor. Net als veel andere pensioenfondsen heeft ook PDN last van de lage rente. Op basis van de huidige financiële situatie is er een kans dat het fonds in 2020 de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen van alle deelnemers en pensioengerechtigden moet verlagen. PDN behaalde de afgelopen tijd goede rendementen uit beleggingen. Over de eerste acht maanden dit jaar bedroeg het rendement 11,17%. Ondanks deze goede beleggingsrendementen en het feit dat er meer geld in kas is dan ooit, staat PDN er financieel toch niet goed voor.  

Pensioenafspraken in de nieuwe CAO

samenwerkenDe huidige CAO loopt af op 31 maart 2020. Het overleg tussen DSM en vakbonden (de zogenaamde sociale partners) over een nieuwe overeenkomst start dan ook binnenkort. Tegelijkertijd moet er een nieuwe pensioenovereenkomst worden gesloten. De VDP dringt er bij de sociale partners op aan dat in de nieuwe pensioenovereenkomst maatregelen worden genomen om pensioenkorting te voorkomen. M.n. verlenging van de zg. herstelperiode en invoering van een kostendekkende pensioenpremie zijn in deze van cruciaal belang. 

Pensioenakkoord ..... en nu?

vergaderenHet is alweer enkele weken geleden dat de overheid, de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordigers een pensioenakkoord hebben gesloten.Voor de uitwerking van het akkoord is een stuurgroep geformeerd waarin werkgevers, werknemers en de overheid vertegenwoordigd zullen zijn. De VDP vindt het onbegrijpelijk dat de meer dan 3 miljoen Nederlandse gepensioneerden niet direct betrokken worden bij deze besluitvorming. Om aan pensioenkortingen te ontkomen moet de rekenrentemethodiek worden aangepast. De VDP is van mening dat de rekenrente moet worden gelijkgesteld aan een voorzichtig ingeschat rendement op het fondsvermogen (tenminste 2%). 

Samen sterk!

samen-sterk-2De Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) behartigt de belangen van iedereen die een pensioen of uitkering van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) ontvangt. Gaat u binnenkort met pensioen of ontvangt u al een pensioenuitkering van PDN, dan is het ook in uw belang dat we samen sterk staan!