Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN april 2023: dekkingsgraad 126,7% (+1,1%) - beleidsdekkingsgraad 128,8 % (-0,3%)

WTP en de Eerste Kamer

koepel-gepensioneerdenOp 30 mei worden de leden van de Eerste Kamer gekozen. Dan wordt duidelijk hoe de uitslag van de verkiezingen voor Provinciale Staten van 15 maart zich vertaalt in de samenstelling van de nieuwe Senaat. Hoewel alle prognoses erop wijzen dat ook na 30 mei een kleine meerderheid te vinden is voor de nieuwe Pensioenwet, is alles erop gericht de wet voor de 30e (of beter: voor 13 juni, als de nieuwe Eerste Kamer wordt geïnstalleerd) in stemming te brengen.
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 13 van de Koepel Gepensioneerdenverenigingen.


De finale (?) Inzet voor koopkrachtig pensioen blijft speerpunt.
Klik hier

 

Naar het flexibele pensioencontract? Praat mee!
Gaat het dan toch gebeuren?
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 17

 

Alle Nieuwsbrieven Koepel Gepensioneerden 2023
Klik hier

Nieuwsflits: Hoorrecht en VDP

Besluitvorming bij het invaren in het nieuwe pensioenstelsel ligt bij de Sociale Partners, werkgevers en vakbonden. Gepensioneerden kunnen alleen invloed uitoefenen via het zgn. hoorrecht. De CEOD, met daarin DSM en de vakbonden, heeft  het hoorrecht toegekend aan de VDP. De VDP zal dit hoorrecht gebruiken in het overleg met de CEOD. De VDP zal zich hardmaken voor een koopkrachtig pensioen, nu en in de toekomst!

 

Leesmeer

 

Dekkingsgraad stijgt met 1,1%

Pensioenfonds DSM NederlandDe dekkingsgraad van het pensioenfonds PDN is in de maand april met 1,1%-punt gestegen en bedroeg eind april 126,7%. Gedurende de maand april behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De rente steeg, hetgeen een positief effect had op de dekkingsgraad vanwege het feit dat het pensioenfonds een gedeelte van het renterisico afdekt. Per saldo was het resultaat op de dekkingsgraad positief.

Lees meer ► PDN dekkingsgraad

CDA-denktank over pensioenwet: 'Dit wordt een ramp'

De Eerste Kamer gaat op 22 en 23 mei weer in debat over het nieuwe pensioenstelsel.

 

CDA-denktank over pensioenwet:'Dit wordt een ramp'

Lees meer ► NOS

Het nieuwe pensioenstelsel

Op deze pagina vindt u actuele informatie met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel.

Lees meer ►

Ook de notarissen zijn boos

Oudere boos

De Vereniging Pensioengerechtigden Notariaat (VPN) heeft een - niet mis te verstane - 'open brief' gestuurd aan de leden van de Eerste Kamer. Daarin worden de senatoren opgeroepen om "een rechterlijke toets mogelijk te maken in de nieuwe pensioenwet". 
In hun ogen is dit nodig omdat:

  • Huidige en toekomstige gepensioneerden worden ‘bestolen’door de pensioenfondsen.
  • De toezichthouders AFM en DNB niet hebben ingegrepen, ondanks gefundeerde en fundamentele negatieve beoordeling van de actuarissen.
  • Dat het daarom absoluut onaanvaardbaar is dat DNB, ook nog als enige, de bevoegdheid krijgt de transities die onder het nieuwe pensioenstelsel nodig zijn, goed te keuren zónder enige rechterlijke toetsingsmogelijkheid.
  • Zeker omdat ook de bezwaarmogelijkheid voor gepensioneerden en pensioengerechtigden wordt uitgesloten.

Lees meer ►

Indexatiebesluit blijft onverklaard

Onlangs hebben het PDN-bestuur en de CEOD (Sociale Partners) gereageerd op het verzoek van de VDP om herziening van het indexatiebesluit. Ook hadden we gevraagd om een duidelijke en getalsmatige onderbouwing van het indexatiebesluit. Klik op de links om de antwoordbrieven te lezen van:

Groot verschil van inzicht

We moeten helaas constateren dat er een groot verschil van inzicht bestaat tussen de VDP en PDN over beide indexatiebesluiten in 2022. Daarom heeft het bestuur besloten 'professioneel advies' in te winnen ter ondersteuning van onze inzichten en standpunten.

Evenwichtige belangenbehartiging

evenwicht-3

In de overgang van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel zult u vaker met de term 'evenwichtige belangenbehartiging' worden geconfronteerd. Daarmee wordt bedoeld dat de pensioenaanspraken van alle groepen deelnemers in ogenschouw genomen moeten worden. Echter het betekent niet dat noodzakelijkerwijs moet worden gestreefd naar volledige gelijkheid bij elk te nemen besluit. Wel dat besluiten in redelijkheid en billijkheid uitlegbaar moeten zijn.
  
Er staat ons nog aardig wat uitleg te wachten, bij een pensioenfonds dat bestaat uit: 47% gepensioneerden, 32% slapers en 21% actieven*).


*) Waarvan minder dan 1 op de 5 lid is van een vakbond.