Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Speerpunten

multi-target

Om de doelen van de vereniging te kunnen realiseren, heeft het bestuur van VDP een aantal speerpunten geformuleerd. In het kort:

 

Kennis en ervaring

Kennis van zaken is de basis van ons opereren. Binnen de vereniging is ruim voldoende kennis en ervaring beschikbaar v.w.b. het huidige pensioenstel en m.b.t. het pensioenfonds PDN.  Het is echter van essentieel belang om deze kennis op peil te houden. Zeker met het oog op de overgang naar een nieuw pensioenstelsel.

Een koopkrachtbestendig pensioen

Ons belangrijkste doel: het hervatten en behoud van een levenslang koopkrachtbestendig pensioen, willen we bereiken door:

  • Het zo snel mogelijk aanpassen van de pensioenuitkering aan de prijsindex.
  • Gelijktijdig de opgelopen indexatieachterstand zo veel mogelijk ongedaan maken.
  • Bezien hoe moet worden omgegaan met het koopkrachtverlies, geleden in de afgelopen 15 jaren.

Verhogen van pensioenkennis

Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moeten — ook door de gepensioneerden — keuzes worden gemaakt. Het moet de VDP-leden duidelijk zijn: welke keuzes er mogelijk zijn en wat deze voor hen kunnen betekenen.

Vragen t.a.v. nieuw pensioenstelsel

Welke mogelijkheden zijn er voor de gepensioneerden bij de overgang naaar een nieuw pensioenstelsel? Welke consequenties heeft e.e.a. voor pensioenuitkering, pensioenzekerheid, etc.? Deze en nog meer vragen m.b.t. het nieuwe pensioenstelsel leven er onder gepensioneerden. Samen met de leden gaat het bestuur deze vragen in beeld brengen en proberen er een antwoord op te geven.

Besluiten in het nieuwe pensioenstelsel

De besluitvormers in het nieuwe pensioenstelsel zijn: de overheid, de werkgever(s), de vakbonden en het pensioenfonds. Via vertegenwoordiging in de landelijke Koepel Gepensioneerden en door overleg met DSM Nederland, de vakbonden en het bestuur van PDN kan VDP bijdragen aan de besluitvorming bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Vertegenwoordiging in pensioenfonds

Vertegenwoordigers van gepensioneerden in zowel het bestuur alsook het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds PDN zijn van essentieel belang. Zij zijn de vooruitgeschoven posten van gepensioneerden. Kandidaten voor deze functies worden door VDP op diverse vlakken ondersteund.ondersteund.

Contact tussen leden

Voor de belangenbehartiging is het essentieel te weten hoe leden over pensioen en pensioenfonds denken. VDP biedt diverse platforms waarop leden hierover met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Om te komen tot een hechtere band tussen de leden wil het bestuur elke twee jaren een 'uitje met een meer sociaal karakter' organiseren.