Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Forum: Het nieuwe pensioenstelsel in zicht

Marius WeehuizenMarius Weehuizen

VDP Commissie Pensioenen

 

Meer informatie:

Videopresentatie (YouTube)

Tekst videopresentatie (PDF)

De onderstaande discussie is gesloten en wordt niet meer gemonitord.

 

Marius Weehuizen (forumleider):

Uit de reacties blijkt dat de Nieuwsflitsen worden gelezen en aanleiding geven tot commentaar en discussie. Terecht wordt opgemerkt dat de positie van het fonds en de kans op indexatie er veel rooskleuriger uit zou zien, als uit gegaan wordt van het rendement in plaats van de rekenrente. Het laatste wordt echter wettelijk voorgeschreven. En werkgevers, vakbonden en politieke partijen tonen helaas weinig animo om hierin wezenlijke veranderingen aan te brengen.

 

Stijging van de rente zou inderdaad een zeer positieve invloed hebben. Waar is, dat de verhouding van DSM en de andere werkgevers met de gepensioneerden gaandeweg veranderd is. Maar dat doet geen afbreuk aan het feit dat zij medeverantwoordelijk zijn en blijven voor de pensioenregeling.  

 

Tot slot valt niet te ontkennen dat het beleid van de sociale partners en de performance van het fonds, de positie van de deelnemers en de gepensioneerden geen goed gedaan hebben. Alles bij elkaar geen bemoedigende situatie maar wel reden om ons uiterste best te doen hierin verandering te brengen.


Heeft ons pensioenfonds nu wel of niet genoeg in kas?


Jo Housmans
22 okt 2021 16:52

Ondanks sluiting (?) van deze discussie kan ik het tóch niet laten om te reageren op dit onderwerp n.a.v. de ALV, waar onder de sprekers twee stromingen te onderscheiden waren. Harrie Wijnans 'waarschuwde' voor te veel optimisme w.b. indexatie, Ger Wagemans was positiever en zag goede argumenten voor snelle indexatie. Natuurlijk moeten we niet denken dat meteen of op korte termijn alle achterstand wordt ingehaald (alhoewel, zie punt 3 hieronder), maar toch denk ik dat er genoeg signalen zijn die indexatie op korte termijn mogelijk maken als de huidige trend zich voortzet. Dat PDN er slecht voor zou staan is toch wel vreemd als je het volgende in ogenschouw neemt: 1. Werkelijk behaalde rendementen 2. Het langjarig niet-indexeren (besparing tot nu toe ca 1,7 maal en eind 2026 zelfs 3,5 maal de totale jaarlijkse uitkering). Incl. 6% rendememt hierop geeft ruim 5 maal de totale jaarlijkse uitkering. 3. Alleen al uit het extra rendement op de indexatiebesparingen kan nagenoeg de volledige achterstand worden gefinancierd! 4. Het herstelplan 2021 met het verwachtte herstel van de beleidsdekkingsgraad: 120% eind 2026, 130% eind 2030! En dat bij de huidige, van alle realiteit gespeende uiterst lage rekenrente! én 5. het snelle herstel van de beurzen. De beleidsdekkingsgraad is momenteel (sept. '21) al 105,2%. En dat bij de uiterst lage rekenrente van 0,5 %! Dit terwijl de verwachting voor eind 2021 in het herstelplan 101,4% is. Met het huidige snelle beursherstel toch redelijk hoopvol. Bovendien vervalt, bij te verwachten keuze van het fonds voor het nieuwe stelsel, het huidige strenge dekkingsgraad-regime als leidend voor wél of níet indexeren m.i.v. 2023. Verwacht mag worden dat dan de voor indexatie vereiste beleidsdekkingsgraad van 105% ruim zal worden overschreden en indexatie dus mogelijk moet zijn. Verder komen er een z.g. 'Beschermingsrendement' (voor gepensioneerden) en een 'Overrendement', waaruit geïndexeerd kan worden. Gepensioneerden (en bijna-) zullen er voor moeten waken dat ze van dit laatste hun rechtmatige deel of, i.v.m. de ontstane indexatie-achterstand, liefst meer, krijgen toegewezen. Daarnaast zal het herstellen/ wegwerken van de jarenlange premietekorten ook bijdragen aan een sneller herstel van de indexatie. Dan wordt er nog een solidariteitsreserve ingesteld van max. 15% van het totale vermogen, die gaat worden gevuld uit de premie-inleg en/of overrendement. Gezien de huidige veel te lage premies vrees ik dat deze pot slechts uit overrendement zal worden gevuld. M.i. ten nadele van de gepensioneerden, die, zoals nu de bedoeling is, een kleiner deel krijgen toegewezen uit het overrendement dan de werkenden. Wat dus in het huidige systeem niet zo is en m.i. moet worden aangevochten. Het grootste aandeel in de pensioenpotten is afkomstig van de huidige gepensioneerden. In het nieuwe systeem zouden diegenen met de minste inleg ,de werkenden, het grootste deel van het gezamenlijke rendement krijgen toegewezen! Zo ver hoeft de solidariteit tussen generaties nu óók weer niet te gaan: jarenlang te weinig premie betalen en dan ook nog het meeste rendement opstrijken. Solidariteit is bij mijn weten géén éénrichtingsverkeer! De 'liefde' moet wel van 2 kanten komen. Daar lijkt het nu helemáál niet op. Ik heb het sterke vermoeden dat voor deze opzet is gekozen om de pijn van de afbraak van de pensioenopbouw onder Rutte I, II en III voor de huidige werkenden te verzachten. Zo wordt op geniepige wijze tóch weer een graai in de pensioenpotten gedaan door deze regering! Gepensioneerden, waeck voor uw saeck.

Fred Vroomen
26 jun 2021 14:42

Een belangrijk punt in de discussie is dat werkgevers verantwoording blijven voelen voor werknemers die ooit met pensioen moeten gaan én diegenen die reeds met pensioen gegaan zijn. In de praktijk zien we dat waar in de jaren 80 en zelfs af en toe in de jaren 90 nog gepensioneerden terugkom dagen door werkgever(s) georganiseerd werden, dit nu niet meer voorkomt. De afstand tot elkaar is daarmee vergroot en binding van en met het bedrijf waar je werkzaam was tot nul gereduceerd. De retorische vraag of je iets over hebt voor iemand die je als werkgever nooit meer ziet hoef ik denkelijk niet te beantwoorden. Voeg daarbij dat de bedrijven mix van DSM en ook bij de DSM bedrijven die ooit zijn verkocht (maar wel nog bij PDN in portefeuille) in de loop der jaren sterk is gewijzigd. Het is niet moeilijk om te begrijpen dat elke discussie over indexatie, premiehoogte en uiteindelijk dekkingsgraden erg afstandelijk wordt met weinig oog voor elkaars noden. De bedrijven die nu DSM vormen hebben bijgevolg een tanend verantwoordingsgevoel naar de gepensioneerden van toen. Het is fijn dat VDP het gezicht van de gepensioneerden weer aan tafel brengt in foto en videos. Immers onbekend maakt altijd onbemind, zeker als je aan de CAO tafels van nu een inzet voor pensioenbelangen vraagt.

Fred van Kleef
25 mei 2021 12:10

De opmerking van Harry Govers brengt voor mij een nieuw element in: uit het fonds gehaalde Euro's door de werkgever?! In mijn beeld kwam dit ooit eerder voor bij het ABP toen de overheid slecht bij kas zat. Er waren toen opmerkingen over als gelegaliseerde diefstal. Bij mijn weten mag een werkgever (wettelijk!) geen geld uit een pensioenfonds halen. Of zijn hier nog mazen in de wet?

Frans Pistorius
24 mei 2021 10:32

De wetgever zou de rekenrente kunnen bepalen op het voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen 10 jaren van de helft van de som van marktrente en rendement PDN of iets dergelijks. Maar dat zal ongetwijfeld al wel zijn ingebracht en door den Haag zijn afgewezen. Welke politieke partij staat hier consistent het dichtst bij?

Fred van Kleef 25 mei 2021 12:09
@Frans Pistorius 24 mei 2021 10:32

De reactie van Frans Pistorius begrijp ik. Zelf vroeg ik me al eerder af waarom het rendement niet in de berekening wordt meegenomen.

Bastiaan Pellicaan
22 mei 2021 12:42

Moet zijn 4000 euro perdag

Harry Govers
22 mei 2021 12:12

Als pensionado's hebben we pas echt profijt als PDN begint met het inhalen van de geweldige jarenlange indexatie achterstand. Daarvoor is nodig: Andere spelregels vanuit overheid maar binnen ons eigen fonds: Kostendekkende premie wat echter al jaren door werkgever niet betaald wordt, terugstorten van uit het fonds gehaalde Euro's door werkgever maar waar nog geen Euro van is teruggestort en een goed renderend beleggingskapitaal maar waar PDN helaas in de onderste regionen van de fondsen ranking verblijft. Dus zowel richting PDN als werkgever is stevige reactie van gepensioneerden nodig om hun belangen ihkv evenredige belangen afweging te bepleiten. Tot dusver "onder de maat". Gekozen als vertegenwoordiger van gepensioneerden in het VO zal ik in dat fondsorgaan daarvoor mijn uiterste best blijven doen. En steek daar mijn mening hierover "niet onder stoelen of banken". Harry Govers

Pierre Mulleners 24 mei 2021 14:07
@Harry Govers 22 mei 2021 12:12

Of er al dan niet voldoende geld in kas is, is niet het grootste pijnpunt m.b.t. het nieuwe pensioenstelsel. De verdeling van de 'pot' tussen de diverse belangengroeperingen (m.n. werkenden en gepensioneerden) is m.i. van een veel grotere orde. En daarin spelen de vakbonden een grote (bedenkelijke?) rol. Zoals gewoonlijk staan gepensioneerden aan de zijlijn. Zie ook Elsevier Weekblad nr. 19 "Stop onzalig pensioenplan".

Arno Rumpen
21 mei 2021 19:30

Ik begrijp het verhaal, maar natuurlijk de indexering blijft uit. Niemand kan in de toekomst kijken, maar bij een gemiddeld rendement van ca 5% zou er toch ruimte moeten zijn. Ik voel alleen maar de regel dat ergens iets bepaald wordt en PDN moet slikken. Dit geeft een zeer onprettig gevoel dat bij veel mensen leeft. Maar wat gebeurt er als de marktrente met 2% stijgt, dan moet er bulk geld vrijkomen om de misgelopen indexering te compenseren.

Bastiaan Pellicaan
21 mei 2021 17:42

Vraag mezelf af wat hebben wij met de regering te maken die hebben bij ons pensioengeld geen dubbeltje aan bij gedragen dus ik begrijp niet waarom dsm pensioenfonds met de regering in gesprek gaat het enige wat de regering doet is graaien en dan gaan het aan een griet van i8 jaar 400 euro per dag geven en alex krijgt ber ook 2 ton per jaar bij en ons zouden ze willen korten ik heb daar geen goed woord voor over en als jullie met hun gaan praten is er maar een antwoord ze hebben er totaal niets mee te maken dus weg met die gasten