Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN in beeld

De onderstaande grafieken geven een beeld van de ontwikkelingen bij het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) in de afgelopen jaren, m.n.:

  • deelnemerscategoriën en -aantallen
  • financiële positie (vermogen, verplichtingen en reserves)
  • pensioenpremie
  • pensioenuitkeringen
  • dekkingsgraden
  • beleggingen
  • rendement,
  • bijdragen & uitkeringen, en
  • uitvoeringskosten (vermogensbeheer, pensioenbeheer)

De betreffende gegevens zijn ontleend aan de resp. PDN-jaarverslagen.

 

PDN-jaarverslagen

Pensioenfonds DSM Nederland
image001
image002
image003
image004

Er is sprake van een premietekort als de ontvangen premie lager is dan de (gedempt) kostendekkende premie.
De ontvangen premie wordt getoetst aan de hand van de gedempte premie, waarbij een 10-jaars gemiddelde nominale marktrente wordt gehanteerd. 

image005
image006


<110% geen indexatie en verhoogde kans op korten
110-125 % gedeeltelijke indexatie
>125 % volledige indexatie

  

image007
image008
image009
image010