Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Het onderstaande is gebaseerd op de diverse reacties, die zijn ontvangen n.a.v. genoemde Nieuwsflitsen:

 

1) Allereerst de waardering voor onze heldere informatie en duidelijke standpunten. Er werd daarnaast steun uitgesproken en ook een appel gedaan op collega-gepensioneerden om die steun te onderschrijven.
Onze dank hiervoor, maar vooral ook “zegt het voort”. Hoe meer mensen lid zijn van onze vereniging en onze standpunten onderschrijven, hoe beter!


2) Wat vaker terugkwam, is dat de bemoeienis van de overheid, zowel als overleg met hen fout werd gevonden.
Het is inderdaad zo, dat pensioen (als arbeidsvoorwaarde en als te betalen premie) een zaak is van werkgever en vakbonden. Echter de overheid, zijnde het Kabinet en beide Kamers, bepaalt ─ tezamen met De Nederlandse Bank (DNB) ─ de spelregels waarbinnen dat mag gebeuren. Overleg met hen, is dus 'onvermijdelijk'. De Koepel Gepensioneerden (KG), waarbij VDP is aangesloten doet dat prima voor ons.


3) Ook de oneerlijke rekenrente passeerde in een aantal reacties.

Dat dat eerlijker kan, onderbouwt de VDP al sedert haar oprichting. Ook een aantal deskundigen doet dit. Het kabinet en de DNB wijken tot dusverre echter niet en blijven het zwartste scenario volgen! In het komende nieuwe stelsel is het kabinet wel bereid naar een andere (en voor ons positieve) realistische rekenrente te kijken. Hoe dat uitpakt, is echter nog ongewis. We volgen dit op de voet.


4) Het al jaren niet indexeren en zelfs het risico op korten lopen, ligt veel leden zwaar op de maag.

Als VDP vinden we herstel naar een daadwerkelijk 'koopkrachtig pensioen' *) van wezenlijk belang. Naar onze mening is dat in het nieuwe stelsel realistisch en ─ naar wij begrijpen ─ zou dat ook mogelijk zijn. Echter de wettelijke spelregels die dit mogelijk zouden moeten maken,  kennen we echter nog niet in uitgewerkte vorm. Hoe dat precies moet gaan met de lopende uitkeringen (het zg. 'al dan niet invaren' **) en wat de voor- resp. nadelen daarvan zijn, moet nog worden bekeken.


5) Het pensioenvermogen: wie dat heeft opgebouwd, wat daaruit is betaald, wie daar het meest recht op heeft en wie “het gelag betaald”, komt in allerlei variaties en reacties vaker terug.

Als VDP staan wij voor onze gepensioneerden, dat is helder. We stellen dan ook met recht, dat er meer oog moet zijn voor het feit, dat gepensioneerden nu van hun uitkering moeten leven. Echter in de afgelopen 15 jaren is de pensioenuitkering of -opbouw van geen enkele PDN-er (actief, slaper of gepensioneerde) geïndexeerd. Feitelijk is er dus geen sprake van een koopkrachtig pensioen. Dat moet anders, dat is onze inzet!
“Naar verluidt”, zou dat indexeren in een nieuw pensioenstelsel weer kunnen gebeuren. Zodra de spelregels meer in detail bekend zijn, gaan we dat bekijken. Maar we bereiden ons daar nu op voor.


6) De nieuwe pensioenovereenkomst baart zorgen bij een aantal leden.

Wij delen die zorg! Uit een recente PDN-publicatie blijkt dat DSM en de vakbonden, voor de nieuwe overeenkomst, gekozen hebben voor een gelijkblijvende pensioenpremie. Dat impliceert een lagere pensioenopbouw voor de actieve medewerkers. Echter deze pensioenpremie is ─ net als in de afgelopen jaren ─ niet kostendekkend. Er wordt dus niet geanticipeerd op het nieuwe stelsel. PDN neemt deze overeenkomst toch in uitvoering. Wij zijn als VDP benieuwd naar de afwegingen om dit zo te doen en komen hierop terug.

 

  • Tot slot verwijzen wij nog naar de Position Paper van de Koepel Gepensioneerden.
    Daarin staat uitgebreid waar de koepel (en ook VDP) voor staan inzake het nieuwe pensioenstelsel.
  • Zodra er zicht is op de nieuwe wetgeving zal PDN ondermeer met VDP in gesprek gaan de wijze waarop het pensioenfonds vorm en inhoud denkt te gaan geven aan de nieuwe pensioenen en de bijbehorende ambities. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Voetnoten:
 
*) Onder 'koopkrachtig pensioen wordt verstaan een pensioen, waarbij de koopkracht op peil wordt gehouden. Op een of andere manier dus een aanpassing van de uitkering op basis van het (veelal) stijgend prijspeil. Dit i.t.t. een 'nominaal pensioen', waarbij de uitkering na pensionering niet meer wordt aangepast; noch omhoog, noch omlaag.

  
**) Onder 'invaren' wordt verstaan, dat het huidige pensioen volledig in de nieuwe pensioenregeling wordt ondergebracht. Er zullen derhalve geen twee regelingen Oud en Nieuw gaan bestaan.

ger-wagemans

 

Hebt u vragen of wilt u opmerkingen maken m.b.t. de voorgaande informatie, klik om te reageren.
Uw reacties worden zeer op prijs gesteld.

 

Groet, Ger Wagemans (voorzitter)

Poll: Vindt u deze informatie zinvol?