Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Sociaal-Economische Raad

logo-ser

 De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook verricht de SER activiteiten die voortkomen uit bestuurlijke taken en zelfregulering. Daarnaast biedt de SER een platform om sociaal-economische vraagstukken te bespreken. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen.

 

Binnen de SER fungeert een Pensioencommissie die als taak heeft:

  • het voorbereiden van adviezen van de raad over aangelegenheden op het terrein van de pensioenen; de AOW, de ANW en de aanvullende pensioenen;
  • het volgen van ontwikkelingen op het terrein van de pensioenen, het op grond hiervan – met inachtneming van de functie die DNB in dit opzicht vervult – desgewenst entameren van onderzoek op dit terrein, het begeleiden van dit onderzoek en het verzorgen van de rapportage van de bevindingen van het onderzoek.

De SER fungeert ook als bedrijfstakpensioenfondsen bemiddelaar.

 

Lees meer op de SER website

 

De SER wordt geacht niet alleen de bijzondere belangen te behartigen van het bedrijfsleven (zowel werkgevers als werknemers), maar ook het bedrijfsleven te stimuleren om altijd het algemeen belang in het oog te houden (zelfregulering).


In de SER en zelfs in de Pensioencommissie én in de Commissie Toekomst Pensioenstelsel is geen specifieke vertegenwoordiging van de — meer dan 3½ miljoen — gepensioneerden. En dat terwijl een van de hoofdtaken van de Raad is "het adviseren van kabinet en parlement in het sociaal-economisch beleid". Waar overheid, ondernemers en werknemers met elkaar overleggen, wordt zo'n 20% van de samenleving niet gehoord. Het lijkt wel of gepensioneerden met hun pensioenen sociaal-economisch gezien niet van waarde zijn.