Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Algemene Ledenvergadering 2020

De Algemene Ledenvergadering (ALV) was oorspronkelijk gepland op 11 juni 2020. Als gevolg van de Corona-crisis heeft het bestuur deze vergadering destijds uitgesteld. Een tweede poging om de ALV 2020 te houden was gepland voor 28 oktober 2020. Echter gezien de slechte vooruitzichten omtrent de Corona-crisis en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen, heeft het bestuur besloten dit jaar geen ALV te houden.

 

Onderstaand treft u een overzicht aan van de onderwerpen die dit jaar op de agenda stonden. De formele goedkeuring van e.e.a. zal plaatsvinden tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

 

 Om de PDF-documenten te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn

 

  Jaarbericht 2019

Met informatie over aftredende bestuursleden, de aktiviteiten van de vereniging en de belangenbehartiging door VDP in 2019.

  Jaarrekening 2019

Overzicht van en toelichting op de financiële gang van zaken in het voorbije jaar incl. het verslag van de Kascontrolecommissie.

  Begroting 2020

Overzicht van de geplande aktiveiten in het lopende jaar, incl. de daarbij behorende begroting. Het bestuur heeft besloten de ledencontributie voor 2020 te handhaven op € 20 per jaar  .

Conform de statuten heeft het bestuur besloten de ledencontributie voor 2020  te handhaven op € 20 per jaar. *)

  Nieuwe bestuursleden

In verband met het overlijden van het bestuurslid Ton Baaten en het reglementair aftreden van de bestuursleden Marlies Buikstra en Peter van den Dikkenberg is een aantal nieuwe bestuursleden benoemd:

Conform de statuten heeft het bestuur besloten bovenstaande bestuursleden  ingaande 1 juli 2020 te benoemen. *) 

*) De voornoemde bestuursbesluiten worden in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering formeel ter goedkeuring voorgelegd.

meeting-cancelled

Vragen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over (een van) de ALV-onderwerpen, stuur deze dan naar ons secretariaat.

E-mail