Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Algemene Ledenvergadering 2020

meeting-vdpAls gevolg van de Corona-crisis heeft het bestuur van de VDP besloten de Algemene Ledenvergadering 2020 uit te stellen tot een later tijdstip in dit jaar. 

 

Om de (bestuurlijke) taken binnen de vereniging te kunnen uitvoeren is besluitvorming nodig over een aantal onderwerpen. Tevens willen wij u de resultaten van het afgelopen verenigingsjaar niet onthouden. Via de links op deze pagina informeren wij u alvast daarover. Formele goedkeuring van het e.e.a. zal plaatsvinden tijdens de komende Algemene Ledenvergadering 2020.

 

 Om de PDF-documenten te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. 

 

  Jaarbericht 2019

Met informatie over aftredende bestuursleden, de aktiviteiten van de vereniging en de belangenbehartiging door VDP in 2019.

  Jaarrekening 2019

Overzicht van en toelichting op de financiële gang van zaken in het voorbije jaar incl. het verslag van de Kascontrolecommissie.

  Ledental

Overzicht van de ontwikkeling van het ledental over de periode vanaf 2011 t/m 2019. Aan het einde van het afgelopen verenigingsjaar 2019 bedroeg het ledental 1277, waarvan 16 aspirantleden.

  Begroting 2020

Overzicht van de geplande aktiveiten in het lopende jaar, incl. de daarbij behorende begroting. Het bestuur heeft besloten de ledencontributie voor 2020 te handhaven op € 20 per jaar  .

Conform de statuten heeft het bestuur besloten de ledencontributie voor 2020  te handhaven op € 20 per jaar. *)

  Nieuwe bestuursleden

In verband met het overlijden van het bestuurslid Ton Baaten en het reglementair aftreden van de bestuursleden Marlies Buikstra en Peter van den Dikkenberg is een aantal nieuwe bestuursleden benoemd:

Conform de statuten heeft het bestuur besloten bovenstaande bestuursleden  ingaande 1 juli 2020 te benoemen. *) 

*) De voornoemde bestuursbesluiten zullen in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.


Kascontrole

Voor onze jaarlijkse financiële controle zijn we op zoek naar een van onze leden met gevoel voor cijfers en financiën. De tijd, die aan een dergelijke éénmalige controle moet worden besteed, is beperkt tot enkele uren.

 

Aanmelden

 


Vragen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over (een van) de voorgaande onderwerpen, stuur deze dan naar ons secretariaat.

E-mail