Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 35

Geplaatst op 24-06-2015  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 35 

25 juni 2015 

Bezwaren tegen afspraak financiering premietekort in DSM-CAO

In de voorliggende pensioenovereenkomst tussen DSM en de vakorganisaties zijn een aantal verheugende zaken te lezen: 

  1. Het tempoverschil in indexatie tussen actieven en gepensioneerden/slapers gaat tot het verleden behoren.
  2. De indexeringsachterstand van ruim 11% bij gepensioneerden/slapers en ruim 5% bij actieven wordt naar rato ingehaald. Hiermee krijgen de gepensioneerden een hogere inhaalindexatie dan de actieven. Naar verwachting zal het echter nog lang duren voordat dit zal plaatsvinden. 
  3. De pensioenpremie wordt verhoogd naar 24% voor de financiering van de nieuwe aanspraken. Daarmee wordt de kans kleiner dat de premie niet kostendekkend is.
    Maar helaas is die kans niet nihil!

Aanvullende maatregelen

Ook de sociale partners hebben zich dat gerealiseerd.
Zij hebben dan ook de afspraak gemaakt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn,
 wanneer in het 3e jaar van de nieuwe pensioenovereenkomst blijkt dat het premietekort in de looptijd van de overeenkomst van 5 jaar groter wordt dan 1% van de dekkingsgraad (“waarmee de grenzen van solidariteit redelijkerwijs zouden worden overschreden”).

Bezwaren

Dit klinkt positief. Echter, wat zijn de mogelijke gevolgen?

  • Op basis van de huidige pensioenverplichtingen komt een effect van 1% van de dekkingsgraad overeen met een bedrag van €60-70 mln. 
  • Jaarlijks wordt er ca. € 95 mln. aan premies betaald.
  • In de komende 5 jaar kan 10-15 % te weinig premie worden betaald, voordat er actie ondernomen wordt.

Wat zijn onze bezwaren in deze?
Opgeteld bij de premietekorten uit de vorige (2006-2011) en lopende contractperiode (2011-2015) is e.e.a. moeilijk te accepteren. Dat tekort is inmiddels opgelopen tot meer dan €100 mln.

De VDP is dan ook van mening dat de te betalen premie volledig kostendekkend moet zijn. Naar onze mening biedt de Pensioenwet geen ruimte om - op basis van solidariteit - een premietekort te financieren uit het pensioenvermogen.


De VDP heeft derhalve tegen de voorliggende afspraken bezwaar gemaakt bij het PDN-bestuur. Tegelijkertijd hebben wij het Verantwoordingsorgaan (VO) gevraagd de belangen van deelnemers én gepensioneerden te behartigen.

Zie ook:

DSM_CAO_agreement