Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 36

Geplaatst op 24-07-2015  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 36 

25 juli 2015 

Q2-cijfers PDN nader bekeken

Het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) publiceerde haar rapportage over het tweede kwartaal van dit jaar. De gemelde dekkingsgraad (DG) bedraagt 110,3% en ligt daarmee 3,8% boven de DG aan het einde van voorgaand kwartaal. Deze toename is de resultante van twee factoren:

  • de daling van het pensioenfondsvermogen, en
  • de daling van de pensioenverplichtingen.

Beide hebben dezelfde oorsprong, namelijk de gestegen rente op de kapitaalmarkt.

 

Pensioenfondsvermogen
Stijging van de rente op de kapitaalmarkt heeft tegengestelde effecten tot gevolg voor het vermogen van het pensioenfonds. Enerzijds stijgen de renteopbrengsten. Maar anderzijds dalen de waarden van de vastrentende obligaties. Deze laatste daling is echter een stuk groter dan de toename van de renteopbrengsten. Hierdoor daalde het vermogen, in het afgelopen kwartaal, per saldo met 7,4%.

  • Deze daling van het pensioenfondsvermogen heeft een negatief effect (ca. -8%) op de dekkingsgraad.

Pensioenverplichtingen

In reactie op de gestegen rente op de kapitaalmarkten heeft De Nederlandsche Bank (DNB) de rekenrente - voor het 2e kwartaal - verhoogd met 0,7% (was 1,1%, is nu 1,8%). Door de toename van de rekenrente daalt de contante waarde van de pensioenverplichtingen.

  • Deze lagere pensioenverplichtingen (als gevolg van een hogere rekenrente) hebben een positief effect (+10,5 tot 12,5%) op de dekkingsgraad.

Veranderde regels

Met ingang van 15 juli 2015 heeft DNB de rekenrenteregeling aangepast, waardoor de rekenrente voor de lange termijn (ultimate forward rate - UFR) lager wordt. Deze regeling heeft een negatief effect op de dekkingsgraad. Voor een 'oud' pensioenfonds (zoals het PDN) is dat minder nadelig dan voor een 'jong' pensioenfonds. De VDP heeft het PDN gevraagd om een indicatie te geven wat dit betekent voor de dekkingsgraad van ons pensioenfonds.


Ter vergelijking: het ABP heeft aangegeven dat hun dekkingsgraad over het 2e kwartaal 1,9% lager zou zijn, indien de nieuwe regels toen al waren toegepast. Indien dit ook voor het PDN geldt, dan is voor het 3e kwartaal 2015 meer rendement en/of een hogere rente nodig om e.e.a. te compenseren. 

De beurzen vertonen al enkele weken een positief beeld.

rente_op_af


Toelichting:

Dekkingsgraad (DG)
geeft aan in hoeverre het pensioenvermogen van het fonds toereikend is voor de toekomstige pensioen-verplichtingen. Ofwel, populair gezegd: is er genoeg geld in kas om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen?


Pensioenfondsvermogen
is de optelsom van de Beleggingen voor risico van het fonds plus de Vorderingen plus de Liquide Middelen minus de Lang- en Kortlopende Schulden en minus de Andere Voorzieningen.

Pensioenverplichtingen
bestaan uit de contante waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen gebaseerd op de reeds verkregen pensioenrechten. Deze verplichtingen worden berekend op basis van een - door De Nederlandsche Bank (DNB) - voorgeschreven rekenrente.

Rekenrente
is gebaseerd op de marktrente. Deze is echter alleen maar op de markt beschikbaar voor de eerste 20 jaren. Pensioenfondsen hebben echter ook langere rentes nodig, tot meer dan 60 jaren maar daar is geen markt voor. Daar komt DNB om de hoek kijken en zij schrijven de rentes vanaf het 21e jaar voor.