Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 47

Geplaatst op 05-02-2016  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 47 

2 februari 2016 

Stil alarm

Recentelijk berichtte het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) dat er in 2016 geen indexering van onze pensioenen zal plaatsvinden. Dit viel te verwachten, maar wat zegt dat voor de toekomst. Laten we eens kijken naar de onderliggende trend.

 

Beleidsdekkingsgraad
Het rekenkundig gemiddelde van 12 voorafgaande maandelijkse dekkingsgraden, is sinds 1-1-2015 de beleidsdekkingsgraad (BDG). Deze wordt gehanteerd om te bepalen of er wel of niet geïndexeerd kan worden.

De beleidsdekkingsgraad van PDN wordt per kwartaal gepubliceerd en vertoont het volgende beeld:

Status 2014 2015 2015 2015 2015
Ultimo Dec. Mrt. Juni Sep. Dec.

Beleidsdekkingsgraad
(afgerond)

110 % 109 % 109 % 107 % 106 %

 

Kritische grens

Jammer genoeg publiceert PDN alleen de dekkingsgraad van de laatste maand in een kwartaal. Het valt dus niet na te gaan hoe de dekkingsgraad zich heeft ontwikkeld bv. gedurende het 4e kwartaal van 2015. Echter als de dalende trend zich voortzet, moet worden gevreesd dat de BDG in de komende periode de kritische grens van 105% nadert.

 

Zodra de beleidsdekkingsgraad beneden het wettelijk minimum van 105% daalt, is er sprake van een dekkingstekort. In dat geval stellen de nieuwe pensioenregels dat de pensioenen moeten worden gekort als:

  1. het 10-jaars herstelplan daar aanleiding toe geeft, of
  2. er sprake is van 5 opeenvolgende jaren met een dekkingstekort.

Onze vrees

Grote pensioenfondsen — als het ABP en PZW — hebben onlangs aan de pers gemeld, dat er binnenkort wellicht gekort moet worden op de pensioenuitkeringen. De Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) vraagt zich af of de trend bij PDN ook in die richting wijst. 

 

In haar toelichting op het indexeringsbesluit [zie A], zegt het PDN-bestuur enerzijds dat een pensioenkorting voor het jaar 2016 niet wordt verwacht. Maar anderzijds ook dat de kans op indexering in de komende jaren gering is.

 

Onze akties

Onze pensioenkoepel, de KNVG, heeft onmiddellijk gereageerd [zie B] op de recente berichten in de media. Zij heeft opnieuw aan de landelijke politiek gevraagd de kunstmatig laag gehouden rekenrente aan te passen. De koepels van gepensioneerdenorganisaties hebben dit in het afgelopen jaar regelmatig onder de aandacht gebracht [zie C] van het parlement. In die koepels brengt VDP actief haar kennis, ervaringen en standpunten in. 

 

Politiek geharrewar

Echter de landelijke politiek is nog niet overtuigd van onze visie. Onder de deskundigen is er geen eenduidige oplossing voor de gerezen problemen bij de pensioenfondsen. Het is opvallend dat allerlei voorstellen om het systeem ingrijpend te veranderen, steeds weer vragen oproepen of daarmee de problemen wel worden opgelost. Die discussie gaat voorlopig door en dat is goed. De vele invalshoeken krijgen zo tenminste een kans.
Via de gepensioneerden koepels doetVDP daaraan mee.

alarm


Meer informatie:

 

[A]
PDN Nieuwsbericht:
"Geen toeslagverlening (indexatie) per 1 januari 2016"

 

[B]
Persbericht KNVG:

"Reactie op aankondiging korting op pensioenen"

 

 

[C]
Brief KNVG e.a.: 

"... gevolgen lage rente en UFR voor financiële positie pensioenfondsen"