Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 63

Geplaatst op 15-11-2016  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 63 

17 november 2016 

Is de kasstroommethode de reddingsboei voor ons pensioenstelsel !?

In de eerste helft van november is de stemming in de pensioenwereld veranderd. Begin november leefde nog het idee dat korten van pensioenen in 2017 wel erg dichtbij kwam. De media stonden er bol van. Ook de dekkingsgraad van ons eigen Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) naderde de kritische grens.

 

Dat sentiment is, binnen enkele dagen na de verkiezingen in de USA, omgeslagen. Niet omdat de pensioenuitkeringen opeens een stuk lager waren. Maar omdat de marktrente iets omhoog kroop. Die toename pakt positief uit voor de dekkingsgraad, maar illustreert vooral dat de huidige regelgeving nogal rentegevoelig is.

 

Oorzaak

De kortingsdreiging wordt in essentie veroorzaakt door:

  • het besluit van de Nederlandse politiek om — bij het vaststellen van de verplichtingen van een pensioenfonds — de risicovrije geldmarktrente te hanteren; en
  • een steevast dalende rente, als gevolg van Europese financiële stimuleringsmaatregelen.

Bovendien wordt voor het indexeren danwel korten van pensioenen — als enig criterium — het financieel toetsingskader (nFTK) gehanteerd. Dit alles leidt mogelijk tot pensioenkorting in 2017.

 

Gevolg

Volgens voorzichtige prognoses maken pensioenfondsen — over hun zeer grote vermogens — ruim voldoende rendementen, om aan al hun verplichtingen te voldoen. Hoe kan het dan toch, dat deze fondsen zouden moeten korten? Waarom ontaardt een rekenmethodiek tot een instrument dat generaties tegen elkaar uitspeelt? Waardoor dreigt 'het beste pensioenstelsel van de wereld' in duigen te vallen? Dat valt toch niet uit te leggen; of is er meer aan de hand?

 

Oplossing

Via onze koepelorganisatie (KNVG) — en samen met andere ouderenorganisaties — hebben wij premier Rutte, staatssecretaris Klijnsma, de leden van de Tweede Kamer en de vakverenigingen een oplossing aan de hand gedaan. Naar onze mening moet de mate waarin een pensioenfonds aan haar verplichtingen kan voldoen, niet alleen worden beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad (volgens het nFTK), maar daarnaast ook op basis van de kasstroommethode (zie hiernaast).

 

Korten is volgens ons niet nodig indien:

  • het rendement op vermogen hoger is dan het 'break even'-rendement (berekend via de kasstroommethode) en/of
  • de dekkingsgraad 100% of hoger is.

Noot: Volgens onze berekening is bij PDN een 'break-even' rendement van 1,3% voldoende. Door PDN is over de laatste 10 jaren gemiddeld een netto rendement van 5,5% gerealiseerd. Dat is veel hoger dan het gewenste 'break–even' rendement.

reddingsboei_euro_%

De kasstroommethode is een objectieve en niet discontovoetgevoelige methode om vast stellen of een pensioenfonds aan zijn toekomstige verplichtingen kan voldoen.

 

Het 'break-even' rendement is het rendement — berekend volgens de kasstroommethode — dat een pensioenfonds op haar vermogen moet realiseren om de opgebouwde rechten van alle deelnemers (gepensioneerden, actieven en slapers) in de toekomst te kunnen uitkeren.


Lees meer in de brief van de gepensioneerden- en ouderenorganisaties aan de staatssecretaris.